Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Cynthia en een cliënt waarop Pedicure Cynthia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicure Cynthia zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats.  Afspraken kunnen telefonisch, e-mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Cynthia door te geven.  De afmelding kan telefonisch of per e-mail geannuleerd worden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Cynthia 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Het niet hebben ontvangen van een e-mail reminder is geen geldige reden om een afspraak niet na te komen. De client is zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak. De e-mail reminder is slechts een extra service van de praktijk.

Indien de cliënt de afspraak niet nakomt, dan mag pedicure Cynthia de overige ingeplande afspraken annuleren.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Cynthia de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Cynthia, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.  Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Pedicure Cynthia vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk.  Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk vermeldt.

De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.  Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Cynthia.

Pedicure Cynthia is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk
Indien Pedicure Cynthia dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Cynthia.  De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Cynthia opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.  De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Pedicure Cynthia is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Cynthia verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Pedicure Cynthia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Cynthia is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure Cynthia.

Diefstal wordt door Pedicure Cynthia altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie
Pedicure Cynthia geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten.  Deze garantie komt te vervallen indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft

gebruikt.

* de client zonder overleg de gel of nagelreparatie en/of nagelbeugel of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Cynthia.

Pedicure Cynthia dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.  Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Cynthia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.  Indien Pedicure Cynthia en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen.  Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Cynthia het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Pedicure Cynthia en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.